Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

rozentuzjazmowana
Reposted fromFlau Flau viashithappenss shithappenss
rozentuzjazmowana

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

rozentuzjazmowana
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
rozentuzjazmowana
Reposted fromFlau Flau viashithappenss shithappenss
rozentuzjazmowana

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

rozentuzjazmowana
Reposted fromFlau Flau viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl