Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

rozentuzjazmowana
6132 88f4
Reposted fromtichga tichga viajethra jethra
rozentuzjazmowana
5394 a884
Reposted fromfungi fungi viajethra jethra
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 20 2017

rozentuzjazmowana
Reposted fromDennkost Dennkost viamessinhead messinhead
rozentuzjazmowana
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viamessinhead messinhead
rozentuzjazmowana
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamessinhead messinhead
rozentuzjazmowana
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viaikari ikari

July 24 2017

rozentuzjazmowana
6132 88f4
Reposted fromtichga tichga viajethra jethra
rozentuzjazmowana
5394 a884
Reposted fromfungi fungi viajethra jethra
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 20 2017

rozentuzjazmowana
Reposted fromDennkost Dennkost viamessinhead messinhead
rozentuzjazmowana
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viamessinhead messinhead
rozentuzjazmowana
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamessinhead messinhead

July 24 2017

rozentuzjazmowana
6132 88f4
Reposted fromtichga tichga viajethra jethra
rozentuzjazmowana
5394 a884
Reposted fromfungi fungi viajethra jethra
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 20 2017

rozentuzjazmowana
Reposted fromDennkost Dennkost viamessinhead messinhead
rozentuzjazmowana
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viamessinhead messinhead

July 24 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 20 2017

rozentuzjazmowana
Reposted fromDennkost Dennkost viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl