Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

rozentuzjazmowana
1805 daf0 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viayoann yoann
rozentuzjazmowana
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaoutkapa outkapa
rozentuzjazmowana
Reposted frommefir mefir viadefetyzm defetyzm
rozentuzjazmowana
rozentuzjazmowana
rozentuzjazmowana
1018 5768
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
rozentuzjazmowana
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialove-in-vain love-in-vain
rozentuzjazmowana
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaKerisha Kerisha
rozentuzjazmowana
1870 3422 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
rozentuzjazmowana
rozentuzjazmowana
1558 10fa 500
zgroza łojowa
Reposted frompankamien pankamien viagabor gabor
rozentuzjazmowana

January 07 2018

rozentuzjazmowana
2727 db18 500
Reposted fromhopfeneintop hopfeneintop viashitsuri shitsuri
rozentuzjazmowana
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viashitsuri shitsuri
rozentuzjazmowana
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viapirania pirania
rozentuzjazmowana
8357 db36
Reposted fromcasanovared casanovared viashitsuri shitsuri
rozentuzjazmowana
5452 8f91
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viashitsuri shitsuri

January 06 2018

rozentuzjazmowana
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashitsuri shitsuri
rozentuzjazmowana
6830 26c6
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
rozentuzjazmowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl